Katja03

32 teksty – auto­rem jest Kat­ja03.

Każdy chce kochać i być kocha­nym, ale nie każdy jest go­towy podjąć ry­zyko.Ry­zyko po­pełnienia błędu, ry­zyko niepo­wodze­nia, czy odrzucenia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 sierpnia 2012, 21:56

Zaw­sze wyg­ry­wa ten, które­mu mniej zależy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 stycznia 2012, 22:17

Ona spogląda na niego, on spogląda na nią...
Jej oczy prze­pełnione tęsknotą, je­go mrożą obojętnością. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 października 2011, 21:26

I noc nie jest czar­na, bo gwiaz­dy świecą... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 września 2011, 20:56

Nie jes­teś już osobą, w której się za­kochałam, a mi­mo to na­dal nie mogę wyz­być się uczuć, ja­kimi Cię obdarzyłam... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 września 2011, 17:19

Niewyob­rażal­ne, jak bar­dzo człowiek po­zor­nie zna­ny, może w krótkim cza­sie stać się kimś zu­pełnie in­nym, kimś obcym. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 sierpnia 2011, 22:49

Te­raz na­wet ro­zum sta­je prze­ciw­ko mnie, przy­pomi­nając ciągle o Tobie... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 sierpnia 2011, 16:30

Cza­sami budzi się we mnie coś dziw­ne­go, tęsknota... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 12 lipca 2011, 18:52

Spokój nie trwa wie­cznie. To zaw­sze tyl­ko uni­kająca chwila. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 lipca 2011, 21:04

Jes­tem w sta­nie złamać swo­je za­sady i po­wie­dzieć całemu światu, ja­ki jes­teś zły, tyl­ko po to, abyś zos­tał sam, abym mogła wte­dy przyjść do Ciebie i mieć tyl­ko dla siebie... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 czerwca 2011, 21:36

Katja03

"Przez noc droga do świtania- Przez wątpienie do poznania- Przez błądzenie do mądrości- Przez śmierć do nieśmiertelności." ~ Roman Zmorski

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Katja03

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność